Dziś jest niedziela 12.07.2020
Imieniny :Brunona, Jana, Wery

Struktura krajobrazu przyrodniczego

Korytarze ekologiczne

  System wodnych korytarzy ekologicznych jest stosunkowo dobrze rozwinięty. Stanowią go doliny: Orzyca, Węgierki oraz kilkunastu bezimiennych cieków wodnych. Zarówno doliny, na które składają się zbiorowiska łąkowe i leśne, jak i same koryta stanowią szlaki migracyjne wielu gatunków zwierząt wodnych. Jest to obszar wykorzystywany przez migrujące ptaki wodno-błotne, a także gatunki z innych grup systematycznych. Należy wymienić tu przede wszystkim ssaki: bobra  i wydrę oraz słodkowodne gatunki ryb. Z systemem korytarzy wodnych związane są leśne korytarze ekologiczne, które tworzą wzajemnie przenikającą się sieć. Dość dobrze rozwinięty jest leśny korytarz ekologiczny w środkowej części gminy, składający się z dwóch kompleksów leśnych. Są one połączone między sobą i poprzez sieć porozrywanych zadrzewień i niewielkich kęp leśnych wykazują połączenia z większymi kompleksami poza obszarem gminy. W ujęciu regionalnym należy dążyć do połączenia porozrywanych terenów leśnych pomiędzy dużymi kompleksami znajdującymi się na północy i południowym-wschodzie od granic gminy. Leśne korytarze ekologiczne pełnią funkcję tras przemieszczania się zwierząt związanych z tego typu środowiskiem. W pierwszym rzędzie należy tu wymienić gatunki z gromady ssaków i ptaków. Pewną przeszkodą dla migrujących gatunków leśnych stanowią obszary dolinne - w odniesieniu do gminy jest to dolina Orzyca. Aby umożliwić swobodne przemieszczanie się gatunków związanych ze środowiskiem leśnym należy chronić podmokłe ekosystemy leśne: olsy i łęgi, zlokalizowane w okolicach miejscowości Łęgi.  

Bariery antropogeniczne

W swobodnym przemieszczaniu się organizmów poważnymi przeszkodami są trasy komunikacyjne. Dużym niebezpieczeństwem dla wielu gatunków rodzimej fauny są ruchliwe drogi: Przasnysz – Krasnosielc w północnej części gminy i Przasnysz - Maków Maz. w części południowo-zachodniej. Duży ruch na obu trasach komunikacyjnych stanowi zagrożenie dla migrujących zwierząt wodnych, gdyż przebiegają one w bliskiej odległości i przecinają korytarze ekologiczne.

            Przeszkodą w migracjach gatunków związanych z różnym typem krajobrazu, zwłaszcza rolniczego, są długie wsie o zwartej zabudowie oraz infrastruktura przemysłowa. Takim typem zabudowy charakteryzują się miejscowości Węgrzynowo i Szczuki. Różnorodne zabiegi nastawione na wzrost korzyści ekonomicznych z reguły ignorują celowość utrzymania wartości przyrodniczych. Niszczenie siedlisk, a także rozwój populacji konkurencyjnych gatunków synantopijnych powoduje zanikanie gatunków rzadkich i zagrożonych. Rozwój zabudowy uniemożliwia swobodne przemieszczenie się niektórych zwierząt, zwłaszcza kręgowców lądowych.   

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications