Dziś jest piątek 21.02.2020
Imieniny :Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Konkurs na stanowisko dyrektora

13.04.200712:37

OGŁOSZENIEOKONKURSIE

Wójt Gminy Płoniawy-Bramura

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

  • Gimnazjum w Płoniawach – Bramurze
  • Szkoły Podstawowej w Młodzianowie
  • Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie 
  • Szkoły Podstawowej w Zawadach Dworskich

1. Dokonkursumożeprzystąpićosoba,któraspełniawymaganiawynikające

z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826 ze zm.). Z tekstemrozporządzeniamożna się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura, pokój nr 14.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania

i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego –

w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzeniakonkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – Gimnazjum w Płoniawach - Bramurze”

„Konkurs – Szkoła Podstawowa w Młodzianowie”

„Konkurs – Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie”

„Konkurs – Szkoła Podstawowa w Zawadach Dworskich”

w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura

06-210 Płoniawy-Bramura

Sekretariat – pok. nr 14

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Płoniawy-Bramura. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications