Dziś jest poniedziałek 01.06.2020
Imieniny :Gracji, Jakuba, Konrada

OBWIESZCZENIE

02.10.200612:16

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
Z DNIA 22 WRZEŚNIA  2006 r.
w sprawie rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1988 r

Na  podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP /Dz. U z 2004r. Nr 241 ,poz.2416 z późn.zm./ w związku z § 7  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych /Dz. U. Nr 40, poz. 173/  podaje się do wiadomości, co następuje :

1. W okresie od  dnia 19 października 2006 r. do 20 października 2006 r. zostanie przeprowadzona rejestracja  przedpoborowych .
2. Obowiązkowi  zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn , którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia , również mężczyźni, którzy nie spełnili go we  właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata.
3. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty  (książeczkę wojskową ) .
4. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez organ  prowadzący rejestrację w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.
5. Przedpoborowy zameldowany na pobyt  czasowy trwający ponad 2 miesiące obowiązany jest zgłosić  się do rejestracji do organu prowadzącego rejestrację właściwego ze względu na miejsce tego pobytu.
6. Rejestracja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze , pokój  nr  2.
7. Przedpoborowy zgłaszający się  do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty, a jeżeli nie ukończył on 18 roku życia – tymczasowy dowód osobisty lub inny dokument  tożsamości .
8. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji  wskutek kalectwa lub ułomności może  obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny .
9. W przypadku określonym w pkt 8 osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana  jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód  osobisty , dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymienionych  w pkt  7 .
10. Przedpoborowy , który w okresie od dnia ogłoszenia  do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące , obowiązany jest zgłosić się do organu przeprowadzającego  rejestrację  właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące . Organ ten wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin stawiania się do rejestracji .
11. Przedpoborowy , który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
12. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
13. Niezgłoszenie się  do rejestracji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane , podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności ( art.224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  - Dz. U. z 2004r.  Nr 241 , poz.2416 z późn. zm./

Wobec przedpoborowego, który nie zgłosił się  do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny , uprzednio może być  nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do organu przeprowadzającego rejestrację w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
( art.31 ust. 6 cytowanej ustawy )

                                                                                                                               Wójt
                                                                                                            /-/ Wojciech  Gąsiewski                


  

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications