Dziś jest poniedziałek 01.06.2020
Imieniny :Gracji, Jakuba, Konrada

Priorytet VII PO KL - ogłoszenie konkursu

27.04.201109:41

Tomasz

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie
projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”
na temat: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)”,
przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VII oraz zapisami Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu VII.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 13 czerwca 2011 r. do 22 lipca 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa lub w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 22 lipca 2011 roku nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych
w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota:


16 790 000,00 PLN.


Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wgląduw MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301
i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

 

Ogłoszenie w formacie pdf>>>

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications