Dziś jest niedziela 12.07.2020
Imieniny :Brunona, Jana, Wery

Rolnictwo

Gmina Płoniawy - Bramura położona jest we wschodniej strefie rolniczo - klimatycznej. Analizując czynniki klimatyczne to obszar suchy, umiarkowanie ciepły i umiarkowanie słoneczny. Zima trwa tu ponad 100 dni a więc dłużej niż w środkowej i zachodniej Polsce. Pokrywa śnieżna w tym rejonie leży 66 dni. Średnia liczba mroźnych dni w roku wynosi 51. Okres bezprzymrozkowy trwa tylko około 160 dni, co ogranicza możliwość uprawy roślin wymagających długiego okresu wegetacyjnego. Obszar ten charakteryzują małe opady atmosferyczne, średnio około 500 mm rocznie, z czego 325-335 mm w okresie wegetacyjnym. Skutkiem tego są niedobory wody w glebach lekkich w okresach posusznych. Dominują tu wiatry zachodnie i północno – zachodnie.

Charakterystyka ogólna gleb rolniczych i kompleksów przydatności rolniczej gleb.


Na terenie gminy Płoniawy występują następujące typy gleb:

·      brunatne wyługowane, wytworzone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych lekkich,

·      płowe, wytworzone na glinach odgórnie spiaszczonych,

·      czarne ziemie, zdegradowane, wytworzone z glin,

·      gleby murszowate, powstałe z utworów torfiastych, zalegających na luźnych piaskach.

Największy obszar gminy tj. 55% gruntów rolnych zajmują gleby brunatne wyługowane, wytworzone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych lekkich. W zależności od podłoża zaliczane są od III do VI klasy bonitacyjnej. Występują one w południowej i południowo wschodniej części gminy. Są przeważnie mało urodzajne, ubogie w składniki pokarmowe, łatwo przepuszczalne, trwale lub okresowo zbyt suche lub okresowo zbyt mokre. Zaliczane są do kompleksu żytnio - łubinowego, żytniego słabego oraz zbożowo - pastewnego słabego. Najlepsze gleby w gminie to gleby płowe, wytworzone na glinach odgórnie spiaszczonych. Zaliczane są od II do IV a klasy bonitacyjnej. Występują na terenach płaskich w północnej i południowo - zachodniej części gminy, zajmując około 33% powierzchni. Można je zaliczyć do gleb dobrych i średnio dobrych. Według kompleksów przydatności rolniczej należą do kompleksu pszennego dobrego, rzadziej pszennego wadliwego oraz żytniego bardzo dobrego i dobrego. Na ogół gleby te są zasobne w składniki pokarmowe. Charakteryzują się dobrymi stosunkami wodno - powietrznymi. Gleby o odczynie zbliżonym do obojętnego zaliczane są do kompleksu pszennego 2 a o odczynie słabo kwaśnym i kwaśnym jako żytnie kompleksu 4 i 5.

Czarne ziemie zdegradowane, zajmujące około 10% gruntów ornych występują w obniżeniach, wzdłuż cieków wodnych, w sąsiedztwie użytków zielonych. Należą do średnich i dobrych klas, są zasobne w składniki pokarmowe. Część z nich jest zmeliorowana a część z okresowym nadmiernym uwilgotnieniem.

Około 2% powierzchni gruntów ornych w gminie zajmują gleby murszowate. Pomimo dużej zawartości próchnicy, są mało urodzajne gdyż pochodzą z utworów torfiastych powstałych na piaskach luźnych.

Podsumowując, gleby w gminie są średniej jakości, dominuje IV klasa bonitacyjna. Przy sprzyjających warunkach klimatycznych i dobrej agrotechnice można uzyskać wysokie plony.

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications