Dziś jest poniedziałek 13.07.2020
Imieniny :Danieli, Irwina, Małgorzaty

Komisje Rady Gminy

 

Komisja Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI:

 1. Majewski Krzysztof - Przewodniczący Komisji
 2. Krawczyk Krzysztof - Członek Komisji
 3. Lewandowska Grażyna - Członek Komisji
 4. Lewandowska Monika - Członek Komisji
 5. Nowotka Andrzej - Członek Komisji

ZADANIA KOMISJI:

 1. opiniowanie wykonania budżetu Gminy i występowanie z wnioskiem do Rady o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi – wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 2. kontrolowanie działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,
 3. kontrolowanie zgodności działań Wójta i innych jednostek organizacyjnych Gminy z podjętymi przez Radę uchwałami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie:
 • wykonanie budżetu Gminy, a w szczególności realizacji dochodów i wydatków, 
 • gospodarowania (przeznaczenia i wykorzystywania) składnikami majątkowymi, powierzonymi w zarząd poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy,
 • zawierania i wykonywania umów cywilno – prawnych, w szczególności z punktu widzenia interesu Gminy,
 • organizowania przetargów,sposobu zlecania i realizacji inwestycji zadań gminnych,
 • inne zadania Komisja wykonuje na zlecenie Rady 

Komisja Finansów, Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Porządku Publicznego

SKŁAD KOMISJI:

 1. Niestępski Marek - Przewodniczący Komisji
 2. Bojarski Bogdan - Członek Komisji
 3. Chodkowski Benedykt - Członek Komisji
 4.  Wenda Tomasz - Członek Komisji
 5. Załęski Ireneusz - Członek Komisji

ZADANIA KOMISJI:

 1. planowanie i realizacja budżetu Gminy, budownictwa i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 2. przestrzeganie prawa, porządku publicznego oraz rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych i infrastruktury,
 3. rozwój i funkcjonowanie rolnictwa,


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

SKŁAD KOMISJI:

 1. Wierzbicki Dariusz - Przewodniczący Komisji
 2. Mierzejewski Edward - Członek Komisji
 3. Tomaszewski Zbigniew - Członek Komisji
 4. Sękowski Andrzej - Członek Komisji
 5. Zabielska Janina- Członek Komisji

ZADANIA KOMISJI:

 1. funkcjonowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych,
 2. upowszechniania kultury, czytelnictwa, opieki nad sztuką ludową,
 3. funkcjonowanie służby zdrowia,
 4. zapewnienie opieki nad ochroną zdrowia społeczeństwa,
 5. funkcjonowanie opieki społecznej, sportu, turystyki,
 6. zagospodarowanie terenów przeznaczonych na rekreację,
 7. ochrona środowiska naturalnego, gospodarka wodno – ściekowa,

 

© Gmina Płoniawy - Bramura 2004

Nota prawna
Projekt i wykonanie Maxus Net Communications